Đối tác

Quy chuẩn QCVN 09:2015/BGTVT quy định về An toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư 87/2015/TT-BGTVT ngày 31/12/205 kèm theo quy chuẩn QCVN 09:2015/BGTVT quy định về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe ô tô.

Tải văn bản tại đây